Kontakt

O D V E T N I Š K A
P I S A R N A

VEHABOVIĆ, d.o.o.

Trg Leona Štuklja 5
2000 M A R I B O R

Tel: 041 445 657
Tel: 02 251 44 08
Fax: 02 251 44 19


Uradne ure:
Pon-pet 10.00 - 12.00
Popoldan po dogovoru

 

 

Področja dela

znak3

Civilno pravo

Področje dela pokriva celotno civilno pravo, vključujoč pripravo pogodb, pripravo tožb in ostalih vlog, zastopanje strank v odškodninskih zadevah in ostalih obligacijskih sporih, zastopanje strank v sporih zaradi stvarnopravnih pravic, zastopanje strank v sodnih postopkih zaradi razveze zakonske zveze, varstva in vzgoje skupnih otrok, preživljanja.

Nepravdno pravo

Priprava vlog in zastopanje strank v postopkih za sodno ureditev meje, sodnih postopkih za določitev nujne poti, postopkih za razdružitev skupnega premoženja in razdelitev solastnine, zapuščinski postopki.

Dedno pravo

Sestava dednopravnih pogodb in oporok, zastopanje strank v zapuščinskih postopkih ter pravdah za ugotovitev obsega zapuščine ali dedičev in ostalih pravdah v zvezi z zapuščino.

Upravno pravo

Strankam svetujemo v upravnih postopkih vodenimi pred upravnimi organi ter drugimi organi, ki postopajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku ter v upravnih sporih.

Delovno pravo

Nudenje pomoči in svetovanje pri sklepanju in spremembah pogodb o zaposlitvi, zastopanje delavcev v postopkih pri delodajalcu, pomoč delavcem in delodajalcem v postopkih odpovedi delovnega razmerja, zastopanje strank v individualnih delovnih sporih, pomoč pri sestavi splošnih aktov delodajalca.

Izvršilno pravo

Vlaganje izvršilnih predlogov (na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine) oziroma predlogov za nadaljevanje postopka z novim izvršilnim sredstvom, zastopanje strank pred izvršilnimi sodišči.

Gospodarsko pravo

Svetovanje strankam, vlaganje tožb in zastopanje pred sodišči pri reševanju sporov iz pogodbenih razmerij, zastopanje strank v postopku prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, sestava pogodb.